Odstraňování daňových překážek

Pokud mezi členskými zeměmi existují velké rozdíly v sazbách nepřímých daní (daně z přidané hodnoty a spotřební daně), jež vstupují do konečné ceny výrobku, budou tím vážně narušeny soutěžní podmínky jejich vzájemného obchodu. Na společném trhu si budou konkurovat stejné výrobky, avšak s různou cenou. Cenové rozdíly však nebudou výsledkem nižších nákladů, ale toho, že země […]

Číst více
Odstranění fyzických překážek na hranicích

Celní kontroly mezi členskými zeměmi zůstaly zachovány až do poloviny 80. let, a to z několika příčin. Jednak pro statistické účely, z daňových důvodů, hlavně však proto, aby se zabránilo dovozu zboží, které neodpovídalo domácím předpisům. Kvůli tomu bylo nutno podstupovat složité celní formality a vedle toho byly kontrolovány také osoby. Po roce 1985 byly celní […]

Číst více
Volný pohyb zboží

Prvním krokem ke zcela volnému pohybu zboží mezi členskými zeměmi bylo zřízení celní unie v roce 1968 (Had a Urban, 2000). Jejím výsledkem bylo: – dstranění cel na dovozy a vývozy mezi členskými státy a rovněž zákaz jiných dávek s podobným účinkem, – odstranění všech kvantitativních omezení dovozu a vývozu a opatření s podobným účinkem, – odstranění […]

Číst více
Postup evropského ekonomického integračního procesu

Integrační proces v ekonomické oblasti Integrační proces v ekonomické oblasti znamená především to, že se propojují doposud oddělené národní trhy, že se postupně slučují, čímž vzniká větší, rozsáhlejší trh, který přináší výhody všem zúčastněným zemím. Ekonomický přínos integračního propojení je zcela patrný. Při větším trhu vzniká větší odbytiště, podniky mohou dosahovat optimálního rozsahu výroby, protože […]

Číst více
Mobbing

Pod anglickým slovem mobbing se skrývá označení pro psychoteror či teror na pracovišti. Jedná se o skryté a rafinované šikanování určitého pracovníka obvykle za účelem jeho propuštění ze zaměstnání. Mezi typické mobbingové situace patří šíření falešných fám, vyčlenění z týmu, urážky a nevraživost, zadržování informací, sexuální obtěžování, napadání sociálních vztahů a prestiže, napadání kvality pracovního či […]

Číst více
Konflikty

Pojem konflikt Konflikty se odehrávají v rovině vztahů, tj. kdy se do diskuse na věcné úrovni vstupují osobní vztahy jednotlivých účastníků a dochází k napětí na emocionální úrovni. Vznikají buď z určité zásadní události, kdy dojde k zasažení zájmu skupiny, nebo pozvolna postupem času. Živnou půdou pro vleklé konflikty je prostředí, ve kterém je negativně pohlíženo na otevřenou neshodu […]

Číst více
Firemní kultura – překážky, motivace

Pojem firemní kultura Pojem finanční kultura označuje to, čím je charakteristický dobře sehraný tým – snahou být úspěšný na základě smluvených hodnot a cílů. S tím souvisí to, že tým je obeznámen s tím, jak čelit překážkám, jak se motivovat, vyjadřovat své názory a čelit novým úkolům. Překážky v práci týmu souvisí nenaplněním očekávání pracovníka od společné práce […]

Číst více
Spolupráce

Formy týmové spolupráce Jak již bylo úvodem řečeno, smyslem týmové práce je dosáhnout synergického efektu z práce jednotlivých členů týmu a to na základě jejich spolupráce. Pro tuto spolupráci je nutné vytvořit několik podmínek – pravidla fungování týmu, stanovení společného cíle a  hladkou a efektivní komunikaci. Pravidla, na jejichž základě tým operuje, jsou důležitá již při […]

Číst více
Proces skupinové dynamiky

Skupinová dynamika Vztahy uvnitř týmu procházejí určitým procesem vývoje, tzn. skupinovou dynamikou, kterou lze rozdělit na čtyři fáze – orientaci, konfrontaci, organizaci a integraci. Ve fázi orientace je člen týmu nejistý, opatrný se svými názory. V této fázi je nutné stanovit jasná pravidla týmové spolupráce, jasnou strukturu týmu vedoucím týmu, který rovněž plní orientační funkci. Při […]

Číst více
Členové týmu a jejich kompetence + týmové role

Úspěšnost týmu Úspěšnost týmu se neodvíjí pouze od odbornosti jeho členů, ale rovněž jejich povahových vlastností a kvality mezilidských vztahů, tj. jak spolu jednotliví spolupracovníci vycházejí. Každý člen by měl splňovat tzv. základní (sociální) požadavky, mezi které patří kladný přístup k týmové práci, kreativita, schopnost přijmout kritiku, ochota přijímat nové poznatky. Vedle  těchto týmových schopností stoji […]

Číst více