Klasifikace finančních trhů

Členění finančních trhů, kritéria klasifikace Trhy rozdělujeme na primární, tj. trhy výrobků a služeb, které určují a determinují činnosti i jevy na trzích sekundárních a terciálních. Sekundární trhy jsou trhy výrobních faktorů, tzn. trhy práce, trhy věcného kapitálu a trh půdy. Terciální trhy tedy představují trhy finanční, na kterých se obchoduje s hodnotami peněz nebo […]

Číst více
Projektový management

Charakteristika Je soubor organizačně řídících opatření spojených s vytvořením konečného produktu, jako podmínky dosažení stanoveného cíle se zdůrazňuje integrace a koordinace všech druhů činností. Úloha zpravidla charakterizována jediným cílem, orientuje se na konkrétní složitý a plně determinovaný problém. Projekt je možné definovat jako soubor opatření, zaměřených na dosažení určitého cíle v rámci stanovených lhůt a […]

Číst více
Spolupráce

Formy týmové spolupráce Jak již bylo úvodem řečeno, smyslem týmové práce je dosáhnout synergického efektu z práce jednotlivých členů týmu a to na základě jejich spolupráce. Pro tuto spolupráci je nutné vytvořit několik podmínek – pravidla fungování týmu, stanovení společného cíle a  hladkou a efektivní komunikaci. Pravidla, na jejichž základě tým operuje, jsou důležitá již při […]

Číst více
Neetické chování prodejců (1.část)

Pricníp prodejců V poslední době jsou spotřebitelé vystavování neetickému chování výrobců potravin ia drogistických potřeb. Tito obchodníci jsou čím dál vynalézavější v nápadech, jak za méně zboží vytáhnout z lidí více peněz. Otázkou však zůstává, jak dlouho bude trvat, než si toho zákazníci všimnou a přestanou od těchto „vychytralých“ prodejců výrobky kupovat. Německé Spotřebitelské centrum analyzovalo […]

Číst více
Struktura a způsob fungování Evropského měnového systému

Kursový mechanismus – nejdůležitější součást EMS Fungoval pomocí tzv. „paritní mřížky“: pro každou měnu EMS se stanovil směrný kurs v ECU (1 ECU = přibližně 2 DEM). Měny, které jsou účastníky intervenčního systému, se uvedou do vzájemného vztahu. Tak vznikne mřížka z bilaterálních směrných kursů, které se v určené šíři pásma mohou vychylovat směrem nahoru nebo […]

Číst více
Motivační program

V řízení podniku musí být věnována pozornost celé řadě otázek: jak přistupovat k vedení zaměstnanců a celého zaměstnaneckého kolektivu, jak upevňovat jejich pracovní kázeň, jak hodnotit dosahované výsledky, jak vytvářet podmínky pro osobní rozvoj. Cílem je udržet v zaměstnaneckém kolektivu výkonnost, aktivitu a stabilitu. Zkušenosti ukazují, že problém je nutné řešit v podmínkách každého podniku […]

Číst více
Souvislost mezi finančními trhy a tržní ekonomikou, finanční systém

Vzájemnou souvztažnost finančního systému a finančních trhů lze nejlépe charakterizovat uvedením a stručným popisem základních funkcí finančního systému, které v souhrnu tvoří nejdůležitější ekonomické prvky podmiňující dobré fungování finančního trhu. Jsou to následující funkce finančního systému Funkce depozitní neboť systém finančních trhů a institucí poskytuje možnosti depozit volných finančních prostředků vyplývajících z úspor všech ekonomických […]

Číst více
Management podle cílů

V současnosti je managament podle cílů praktikován po celém světě. Management podle cílů je komplexní manažerský systém,který integruje mnoho klíčových manažerských aktivit do systematického působení a který je cílevědomě zaměřen na efektivní a účinné dosahování cílů jednotlivců i cílů organizace. Tři hlavní organizační principy řízení cílů: Participace Na navrhování, formulaci a projednávání cílů se podílejí […]

Číst více
Proces skupinové dynamiky

Skupinová dynamika Vztahy uvnitř týmu procházejí určitým procesem vývoje, tzn. skupinovou dynamikou, kterou lze rozdělit na čtyři fáze – orientaci, konfrontaci, organizaci a integraci. Ve fázi orientace je člen týmu nejistý, opatrný se svými názory. V této fázi je nutné stanovit jasná pravidla týmové spolupráce, jasnou strukturu týmu vedoucím týmu, který rovněž plní orientační funkci. Při […]

Číst více