Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

Proti nekalé soutěži rozlišujeme dva prostředky ochrany, a to soukromoprávní a veřejnoprávní. Soukromoprávní sankce Osoby, jejichž práva baly nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, aby se tohoto jednání zdržel, aby odstranil závadný stav, nebo může dojít k náhradě škody, apod. Výsledek se odvíjí od uplatnění svého práva u příslušného soudu, kterým je […]

Číst více
POJEM MOTIVACE

Motivaci lze definovat jako proces ovlivňování lidí takovým způsobem, aby jejich činnost přispívala k předpokládaným cílům organizace. Cílem motivace není manipulace s lidmi, ale poznání potřeb, které zvyšují výkon a spokojenost zaměstnanců. A právě lidská motivace pramení z vědomých či nevědomých potřeb. Motivovat tedy znamená, dát člověku osobní cíl shodný s jeho přáním či potřebami. […]

Číst více
Mechanismus směnných kursů

Směnné kursy Koncem 70. let procházelo EHS stagnací. V roce 1977 se předsedou Komise stal Roy Jenkins. Jeho snaha o nastartování dalšího prohlubování EHS vyvrcholila přednáškou v říjnu 1977, v níž představil očekávané ekonomické přínosy hospodářské a měnové unie a vyslovil přesvědčení, že tento projekt „přenese Evropu přes politický práh“ (Lacina, 2007). Reakce na ni […]

Číst více
Vývoj motivační teórie

Dělníci v 19. století pracovali v ne zrovna bezpečném prostředí, v pracovních směnách okolo 12 až 14 hodin za den, 6 nebo 7 dní v týdnu, za velice nízké mzdy. Zajištění jejich bezpečnosti bylo mizivé, ale chudoba a nezaměstnanost byla tak vysoká, že byli vděčni za to, že mají vůbec nějakou práci. Peníze byly tedy […]

Číst více
Formy peněz

Peníze V rámci každodenního ekonomického života, v procesech neustálé tvorby národního produktu (souhrnu všeho zboží), v procesech rozdělování a přerozdělování hodnot se setkáváme s tzv. reálnými penězi, které se vyskytují nejen ve formě hotovostní peněžní masy (zjevné formy peněz v podobě bankovek a mincí), ale i jako bezhotovostní přesuny peněz (číselnými zápisy na kontech) mezi […]

Číst více
Koncepce sociálně-technického systému

Zložení koncepce Je založena na integraci člověka a technických systémů. Sociálně- technický systém předpokládá, že každý činitel závisí na dalších činitelích, přičemž jeho účinnost není součtem účinností jednotlivých částí, ale spíše výsledkem jejich součinností. Řízení součinnosti spočívá v koordinaci a integraci plánů, politiky, práce a technických systémů. Patří se plánování, podniková kultura, organizační struktura, zdroje […]

Číst více
Členové týmu a jejich kompetence + týmové role

Úspěšnost týmu Úspěšnost týmu se neodvíjí pouze od odbornosti jeho členů, ale rovněž jejich povahových vlastností a kvality mezilidských vztahů, tj. jak spolu jednotliví spolupracovníci vycházejí. Každý člen by měl splňovat tzv. základní (sociální) požadavky, mezi které patří kladný přístup k týmové práci, kreativita, schopnost přijmout kritiku, ochota přijímat nové poznatky. Vedle  těchto týmových schopností stoji […]

Číst více
Vyvolání nebezpečí záměny (nekalá soutež)

Vyvolání nebezpečí záměny je chápáno jako užití firmy nebo názvu osoby nebo označení podniku užívaného již po právu jiným soutěžitelem, užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy výrobků, materiálů podniku, které v zákaznických kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné, např. označení obalů, tiskopisů, reklamních prostředků, a také napodobení cizích výrobků. (Obchodní […]

Číst více
Wernerova zpráva a vytvoření paralelní měny

Wagnerova zpráva 60. léta však prohlubování ani rozšiřování Společenství příliš nepřála. Proti byl především francouzský prezident de Gaulle. Byl to právě on, kdo v roce 1963 jednostranně přerušil jednání o vstupu Velké Británie do Společenství. I přesto byl ale z podnětu Evropské komise v roce 1964 založen Výbor guvernérů centrálních bank. Zpočátku měl jen konzultativní charakter. […]

Číst více