Leasingové financování

Leasing Leasing představuje formu financování, při které podnik využívá dlouhodobý majetek jiného subjektu za úplatu rozloženou obvykle do pravidelných splátek. Vzhledem ke skutečnosti, že není majetek podnikovým vlastnictvím, nejsou na tento majetek aplikovatelné odpisy nájemcem, tedy podnik přichází o výhodu reinvestice do svého vlastního dlouhodobého majetku. Pokud jde o rizika, která jsou spojená s provozem […]

Číst více
Ostatní finanční instituce a ostatní formy financování

Factoring Je jedním z nástrojů, který může zajistit trvalou likviditu podniku. V praxi jde o úplatné postoupení krátkodobých pohledávek snížených o diskont. Factoring nabízejí většinou bankovní domy a některé specializované factoringové společnosti. Factoring zahrnuje financování, záruku proti platební neschopnosti či nevůli odběratelů a také inkaso a správu krátkodobých pohledávek s odloženou splatností, které vznikly na […]

Číst více
Psychologická analýza

Předmětem zkoumání psychologické analýzy není pohyb jednotlivých kurzů, ale psychologické faktory, které ovlivňují chování investorů. J. M. Keyness říkal ve své době, že „nemá žádného smyslu zaplatit 25 peněžních jednotek za investici, o níž podle jejího perspektivního výnosu důvodně soudíte, že má sice hodnotu 30, avšak předpokládáte, že za tři měsíce ji trh ocení pouze […]

Číst více
Technické indikátory

Technické indikátory vycházejí z analýzy tržních údajů, cenových charakteristik a objemů obchodů celkového trhu nebo jednotlivých titulů. Často se využívají indikátory šíře trhu, které sledují růst či pokles akcií k určitému datu, historická maxima a minima, zaznamenávají počet akcií, které dosáhly svého maxima nebo minima. Klouzavé průměry jsou nejčastěji používaným nástrojem technické analýzy. Jejich využití […]

Číst více
Finanční analýza

V této části se zaměříme pouze na část finanční analýzy, na kterou se zaměřují investoři při fundamentální analýze akciových trhů. Investory zajímá především rozbor ziskovosti jednotlivých akcií. Často využívaná část finanční analýzy je tzv. „Du Pontův rozklad“. Du Pontův rozklad je založen na postupném rozkladu vrcholového ukazatele na dílčí, které hlavní ukazatel zásadně ovlivňují. Systém […]

Číst více
Odvětvová analýza

Odvětvová analýza zkoumá jednotlivá odvětví a identifikuje jejich rozdílné charakteristiky. V jednotlivých odvětvích, jako jsou stavebnictví, těžký průmysl, zemědělství a podobně jsou rozdílné podmínky. Proto se zkoumají faktory, jako je míra zisku, exportní schopnosti, inovační a technologická očekávání, regulace odvětví státem a jejich vliv na akciové kurzy. Různá citlivost a výkyvy hospodářského cyklu v závislosti […]

Číst více
Fundamentální analýza

Základem fundamentální analýzy je předpoklad, že na trhu existují podhodnocené a nadhodnocené cenné papíry. Vnitřní hodnota takového cenného papíru je odlišná od aktuálního kurzu na trhu. Mimo hodnotu cenného papíru je nutné také pečlivě sledovat úrovně globální a odvětvové a současně úroveň jednotlivých společností, které v největší míře ovlivňují hodnotu cenného papíru. Podle studií je […]

Číst více
Kolektivní investování

Na základě diverzifikace rizika nabízejí bankovní domy speciálně sestavené fondy, které jsou pak nabízené investorům. Fondy peněžního trhu Jde o nejméně rizikové investice do termínovaných vkladů bank nebo krátkodobých dluhopisů. Tyto fondy jsou vhodné pro krátký investiční horizont 6 měsíců – 2 roky. Nízké riziko však s sebou nese také nízký výnos, který nepřesahuje 2,5%. […]

Číst více
Druhy rizik, diverzifikace rizika

Druhy rizik Diverzifikací lze eliminovat pouze jednu část rizika, které je nazýváno rizikem jedinečným nebo také nesystematickým rizikem. Jde o část celkového rizika cenného papíru, která nesouvisí s pohybem tržního portfolia. Riziko trhu nazývané také systematické riziko je část celkového rizika cenného papíru, která souvisí s pohyby tržního portfolia a nemůže být odstraněna diverzifikací. Toto […]

Číst více
Portfolio

Portfolio je představováno kombinací finančních nebo reálných aktiv. Hlavními výhodami vytváření portfolia je diverzifikace (rozložení) rizika a velmi jemné přizpůsobení konkrétním požadavkům investora. Vhodnou kombinací tak lze sestavit velmi efektivní investici, která v případě neočekávaného poklesu výnosu jednoho z aktiv bude vyrovnána nárůstem jiného aktiva z portfolia. Tímto způsobem můžeme riziko značně snížit. Při vlastní […]

Číst více