Vyhodnocení přijetí Eura v ČR

Členství v Evropské unii přináší vyšší standardy v životním prostředí, zdravotnictví, sociálním zabezpečení a jiných oblastech. Občané získávají možnost volně cestovat, studovat či se usazovat na trvalo v jakémkoli členském státě. Po vstupu do EU se méně prosperující regiony mohou těšit na dotace ze Strukturálních fondů EU a z Fondu soudržnosti. Být součástí tak významného […]

Číst více
Význam zavedení Eura pro podnikatelskou sféru

Odstranění kursového rizika Obchoduje-li firma se zahraničím, musí ve svém finančním plánování a rozhodování zvažovat dopady změn měnového kurzu. Čím delší je plánovací horizont, tím více nepředvídatelné výkyvy měnového kurzu zatěžují hodnověrnost současných rozhodnutí a staví podniky před nemalá rizika. Proti těmto rizikům se podniky částečně mohou zajistit u komerčních bank a dalších finančních institucí, […]

Číst více
Provádění zúčtovacího a platebního styku

Finanční operace jsou prováděny prostřednictvím peněz. Pomocí peněz dnes a denně vstupují ekonomické subjekty do vzájemných vztahů, dnes a denně některé subjekty peníze přijímají, jiné subjekty peníze vydávají, převážná část ekonomických subjektů však peníze současně vydává i přijímá. Složité vztahy plynoucí ze vzájemných závazků a pohledávek jsou prováděny pomocí platebních nástrojů. Tyto nástroje jsou někdy […]

Číst více
Úprava informačních systémů a finančního výkaznictví po příjetí Eura

Zavedení eura si vyžádá investice na pořízení nových účetních programů, marketingových databází a dalších nezbytných prvků informačních systémů. Pečlivě zvažována by měla být i otázka modernizace stávajících informačních systémů. Podnik by se měl přesvědčit, zda program zakoupený nejpozději tři roky před zavedením eura bude schopen pracovat i s eury (Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České […]

Číst více
Hodnocení bonity klienta

Rozbor úvěrové způsobilosti je součástí posuzování každé žádosti o úvěr a předchází poskytnutí úvěru. Jejím účelem je komplexně zhodnotit veškerá rizika, která vznikají pro banku se vznikem a trváním úvěrového vztahu ze strany úvěrového žadatele. Na základě analýzy úvěrové způsobilosti se banka rozhoduje, zda, a při kladném stanovisku pak, za jakých podmínek úvěr povolí a […]

Číst více
Cenová politika a marketing

Se zavedením eura vzniká povinnost převést všechny peněžní částky z českých korun na eura podle oficiálního přepočítacího koeficientu, který bude oznámen přibližně šest měsíců před zavedením eura (Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice, 2008c). Na obchodníky a poskytovatele služeb se také bude vztahovat tzv. povinnost duálního označování cen (na cenovkách a v cenících, na účtenkách), […]

Číst více
Rizika banky a jištění rizik

Třebaže banka důkladně prověřuje své klienty, jejich ekonomické předpoklady a výsledky, existují mnohá rizika, která banka podstupuje při poskytování úvěrů a různých forem záruk. Banka proto žádá od svých klientů zajištění úvěru některou z možných forem. Zajištění a jeho kvalita je přímo úměrná riziku, které banka podstupuje, a které je součástí celkového hodnocení klienta. Čím […]

Číst více
Podnikatelská sféra České republiky

V České republice je přibližně dva a půl milionů podnikatelských subjektů, od malých živnostníků po velké nadnárodní společnosti. Všechny tyto firmy se budou muset na zavedení eura dobře připravit. Budou muset vyhodnotit účelnost vynaložených prostředků a zvolit by přitom měly takové postupy, které budou maximalizovat přínosy pro své firmy. Vzhledem k vysoké rozmanitosti se rozsah […]

Číst více
Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva je výsledkem celého procesu úvěrového řízení. Příslušný pracovník úvěrového oddělení banky zhodnotí veškeré dostupné informace o klientovi, vyhodnotí možnosti podnikatelského záměru, úspěšnost firmy, zajištěnost úvěru a další ekonomické i mimoekonomické informace, a provede propočty k posouzení žádosti klienta o úvěr. Především na něm závisí budoucí problémové či bezproblémové splácení úvěru, on je v […]

Číst více
Veřejné mínění o zvišování cen

Ústav pro výzkum veřejného mínění při Statistickém úřadu SR uskutečnil ve dnech 1. – 9. března 2009 průzkum, kterého součástí byly i otázky věnované tématu euro. Výběrový soubor tvořilo 1170 občanů SR ve věku od 16 roků a výše. V centru výzkumného zájmu byly mimo jiné otázky spojené s hodnocením rozhodnutí přijetí společné měny euro a s […]

Číst více