Factoring

Je jedním z nástrojů, který může zajistit trvalou likviditu podniku. V praxi jde o úplatné postoupení krátkodobých pohledávek snížených o diskont. Factoring nabízejí většinou bankovní domy a některé specializované factoringové společnosti. Factoring zahrnuje financování, záruku proti platební neschopnosti či nevůli odběratelů a také inkaso a správu krátkodobých pohledávek s odloženou splatností, které vznikly na základě dodávek zboží nebo služeb stálým zákazníkům. Na českém trhu jsem narazil na velmi zajímavé nabídky factoringu a pokusím se popsat výhody (většinou perfektně popsané v reklamních letácích o nabízeném produktu), ale také jeho nevýhody.

Výhody: Factoring umožňuje získat až 80 % hodnoty faktury okamžitě po jejím vystavení a dodání zboží. V případě regresního factoringu je možné faktury postupovat elektronicky. Zároveň lze získávat průběžné informace o stavu veškerých postoupených faktur – zda byly uhrazeny, jsou po splatnosti, jak dlouho atd.

Factoring je flexibilní nástroj financování, který funguje jako kontokorentní úvěr. Jestliže dodáte více zboží, můžete čerpat více prostředků a naopak. V případě, že Váš zákazník uhradí fakturu po splatnosti (do 60 dnů), jste o této skutečnosti informováni, ale nejsou Vám účtovány žádné sankční úroky ani pokuta a přitom máte prostředky na nákup materiálu či zboží pro Vaši výrobu nebo obchod a současně nemusíte vymáhat pohledávky od odběratelů.

Jestliže využíváte factoring, můžete zákazníkům nabídnout odloženou splatnost, standardně až 90 dní, výjimečně až 120 dní a máte možnost obchodovat na otevřený účet. Navíc nejste nuceni žádat o otevření akreditivu, a přesto získáváte záruku proti nezaplacení v případě platební neschopnosti odběratele. Potřebujete pouze obchodní kontrakt s odběratelem, který bude obsahovat všechny základní informace o obchodu a dodávce a řádné doklady spojené s dodávkou.

V rámci factoringu je účtován jednorázový factoringový poplatek a úrok z poskytnutých záloh. Část nákladů spojených s factoringem můžete zahrnout do ceny, protože odběrateli vlastně poskytujete dodavatelský úvěr.

Nevýhody: Samozřejmě i factoringové společnosti se chrání a snaží se minimalizovat riziko spojené s nedobytnými pohledávkami a na druhou stranu stanovují podmínky nedosažitelné pro menší firmy a firmy, které obchodují pouze s jedním partnerem. Tou podmínkou je při factoringu výběr několika obchodních partnerů (obvykle 3) s celkovým ročním minimálním obratem. Tato částka se v závislosti na produktu pohybuje kolem 10 milionů Kč. V tomto bodu se musím pozastavit nad zvážením takovéto formy factoringu. Pokud máme silné finanční zázemí a několik zpožděných plateb významně neohrozí likviditu a současně máme dostatečné právní nástroje na vymáhání pohledávek včetně úroku, jde v případě tohoto konkrétního produktu pouze o drahé přenesení rizika na factora. Současně si nedovedu představit, když budu mít s obchodním partnerem 10 milionů roční obrat, nehledě na ostatní vazby, které se zákonitě za tu dobu vytvoří, že by tato firma neplatila zavčas své závazky. Výjimkou by snad mohlo být řešení dlouhodobých problémů s platební morálkou s některým z obchodních partnerů, které chceme prostřednictvím factoringu redukovat. Omezení factoringu je samozřejmě také u situací, kdy existuje zákaz postupování pohledávek, pohledávky jsou zastaveny u třetích osob a factoring se také nedoporučuje u společností, mezi kterými dochází k pravidelným dodávkám navzájem.

Forfaiting

Je velmi podobný factoringu, ale používá se ve většině případů při obchodování se zahraničím. Jde o odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek obvykle se splatností delší než 90 dnů forfaitingovou organizací. Většina fortfaitingových organizací si klade požadavky, které musí pohledávka splňovat, tak aby byla fortfaiterem odkoupena. Pohledávka musí být ve volně směnitelné měně, je zajištěna bankovní zárukou, směnkou nebo dokumentárním akreditivem s odloženou splatností a obvykle je stanovena minimální hodnota pro odkup, která je obvykle 200 000 $. Dalším podstatným rozdílem oproti factoringu je postupování pouze jednotlivých pohledávek. Naopak stejně jako u factoringu přebírá forfaiter riziko za nesplacení odkoupené pohledávky. Toto riziko je však u forfaitingu díky zajištění velmi nízké.

Podnikání na slovenském trhu jako většina z nás ví, není zrovna nejlehčí činností vzhledem i na nastavené méně příznivé podmínky. V případě pokud jednatel společnosti rozhodne o likvidaci sro již z jakéhokoli důvodu, správným řešením je obrácení se na specialisty, kteří se danou problematikou zabývají. Tímto způsobem získají jistotu a přístup odborníků, kteří likvidaci provedou.