Druhy rizik, diverzifikace rizika

Druhy rizik Diverzifikací lze eliminovat pouze jednu část rizika, které je nazýváno rizikem jedinečným nebo také nesystematickým rizikem. Jde o část celkového rizika cenného papíru, která nesouvisí s pohybem tržního portfolia. Riziko trhu nazývané také systematické riziko je část celkového rizika cenného papíru, která souvisí s pohyby tržního portfolia a nemůže být odstraněna diverzifikací. Toto […]

Číst více
Portfolio

Portfolio je představováno kombinací finančních nebo reálných aktiv. Hlavními výhodami vytváření portfolia je diverzifikace (rozložení) rizika a velmi jemné přizpůsobení konkrétním požadavkům investora. Vhodnou kombinací tak lze sestavit velmi efektivní investici, která v případě neočekávaného poklesu výnosu jednoho z aktiv bude vyrovnána nárůstem jiného aktiva z portfolia. Tímto způsobem můžeme riziko značně snížit. Při vlastní […]

Číst více
Investiční analýza a rozhodování, teorie portfolia

Kriteria investičního rozhodování Každá investice s sebou nese riziko, že naše očekávání, tedy zpravidla očekávaní určitého zisku, nebude naplněno. Investice je výměna zaručené současné hodnoty za předpokládanou vyšší budoucí hodnotu. Investice slouží k maximalizaci užitku investora. Při investování je nutné respektovat řadu teoretických poznatků, které mohou riziko značně omezit. Při investování zvažujeme zejména výnosnost, riziko […]

Číst více
Deriváty

Vývoj finančních trhů v 70. létech minulého století vedl k rozvoji nástrojů, které umožňují lépe zvládat  riziko  cenových výkyvů oproti standardním instrumentům.  Tímto  způsobem vznikly tzv. deriváty.  Finanční deriváty nepatří mezi cenné papíry, ale na základě Zákona 591/1992 Sb. o cenných papírech jsou zařazeny do skupiny  tzv. „investičních instrumentů“. Podstata derivátů Deriváty jako takové se […]

Číst více
Úročení dluhopisů

Podle způsobu úročení rozlišujeme následující dluhopisy: s pohyblivým kupónem, výše úrokové sazby je v průběhu doby vyplácení jednotlivých úroků pohyblivá a obvykle bývá vázána na některou úrokovou sazbu, s pevným kupónem, kdy je stanovená fixní úroková míra, která se po celou dobu nemění, s nulovým kupónem, po celou dobu splatnosti dluhopisu nejsou placeny žádné úroky. […]

Číst více
Dluhopisy

Dluhopisy jsou obchodovatelné cenné papíry na burze cenných papírů, které představují závazek emitenta splatit v den splatnosti majiteli dluhopisu jeho nominální hodnotu. Investory u dluhopisů zajímá zejména výše pravidelných úroků a současně, kdo dluhopis emituje a s tím spojené riziko. Výše úroků bývá předem uvedena přímo v textu dluhopisu. Úroky jsou vypláceny až do konce […]

Číst více
Orgány akciové společnosti

Akciová společnost vytváří v souladu s obchodním zákoníkem povinně tři orgány: valnou hromadu, představenstvo a dozorčí radu. Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti, která je tvořena všemi akcionáři. Akcionář se valné hromady zúčastňuje osobně nebo může být zastoupen na základě písemné plné moci. Řádná valná hromada se koná minimálně jednou ročně a […]

Číst více
Akciová společnost, akcie

Akciová společnost je upravena v obchodním zákoníku. Akciová společnost může být založena jednou právnickou osobou nebo dvěma a více fyzickými osobami. Akciová společnost musí mít ve svém označení „akciová společnost“, postačí i zkratka „akc. spol.“ nebo „a.s.“. Minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je stanovena zákonem 2 miliony Kč a při zakládání společnosti na základě […]

Číst více
Obchody na sekundárních trzích, obchodníci s cennými papíry

Obecně rozeznáváme dva trhy: Primární trh cenných papírů reprezentovaný institucemi, které zajišťují prodej cenných papírů investorům. Sekundární trh cenných papírů je představován trhy již existujících cenných papírů. V ČR je reprezentován burzou cenných papírů a RM-systémem. Obchodníci s cennými papíry Emisní obstaravatel Je podle zákona o cenných papírech obchodník s cennými papíry, který je na […]

Číst více
Emisní obchody

Hlavním důvodem emise cenných papírů je získání finančních prostředků na rozvoj podnikání. Výhodou emise je získání vyšší finanční částky, kterou by jedna banka nebyla ochotna nebo ani schopna poskytnout. Při emisi některých druhů cenných papírů může emitent celý zisk z emise využít pro své podnikatelské plány a nemusí splácet úvěry a úroky. První věc, kterou […]

Číst více